Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ στοχεύουν στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι βοηθάμε τους μαθητές  μας να χρησιμοποιούν τις διαφορετικές νοημοσύνες τους για να μάθουν.

Για το λόγο αυτό:

  • Τα βιβλία που επιλέγουμε για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι δομημένα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και απαιτήσεις τις εποχής μας.

  • Οι καθηγητές / καθηγήτριες μας επιμορφώνονται συνεχώς με παρακολούθηση σεμιναρίων.

  • Ο Διευθυντής Σπουδών δημιουργεί ένα κλίμα στήριξης και πρόκλησης μέσα στο οποίο οι καθηγητές / καθηγήτριες μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν.

  • Η διάταξη των θρανίων στις αίθουσες διδασκαλίας είναι κυκλική (όπου αυτό είναι δυνατό) ώστε οι μαθητές και οι καθηγητές / καθηγήτριες να ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες,

  • Οι καθηγητές / καθηγήτριες μας αναθέτουν ατομικές ή και ομαδικές εργασίες (projects) στους μαθητές  μας.

Η ελεύθερη αγορά απαιτεί το Κέντρο Ξένων Γλωσσών να παρέχει συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό. Έτσι, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ με το διαδραστικό πίνακα και το εκπαιδευτικό περιβάλλον προσφέρουν ένα νέο μαθησιακό πλαίσιο όπου οι μαθητές μας:

  • αποκτούν κίνητρο και ενδιαφέρον,

  • αναπτύσσουν τις γλωσσικές και κοινωνικές τους δεξιότητες,

  • μαθαίνουν να συνεργάζονται, και

  • βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.